วัดใหญ่สุวรรณาราม

วัดใหญ่สุวรรณาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งวัดถูกทิ้งร้างหลังสิ้นสุดสมัยกรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯให้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ทั้งหมดภายในวัดมีศาลาการเปรียญอายุกว่า 300 ปี ซึ่งสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง สร้างขึ้นโดยพระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยุธยา เพื่อพระราชทานแด่พระสังฆราชชาวเพชรบุรี ตัวอาคารของวัดมีศิลปะแบบสมัยอยุธยาที่สวยงามนอกจากนี้ตัวโบสถ์ยังมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับข้าศึกที่บุกมายังวัดซึ่งเห็นเป็นรอยขวานบริเวณประตูของโบสถ์ นอกจากนี้ภายในโบสถ์ยังมีรูปวาด จิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามในสมัยอยุธยาประกอบด้วยภาพเทพชุมนุมเรียงรายกัน 5 ชั้น และมีพระประธานพระพุทธรูปปางมารวิชัยให้ผู้คนกราบไหว้ ภายในวัดยังมีหอเก็บพระไตรปิฏก เป็นอาคารสร้างด้วยไม้ทั้งหลังตัวบ้านยกสูง รองรับด้วยเสาไม้ 3เสา ตั้งอยู่กลางน้ำซึ่งภายในเป็นที่เก็บพระไตรปิฎก ประกอบด้วย 3 ปิฎกคือ พระธรรมปิฏก พระไตรปิฏก และพระสุตันตปิฎก ซึ่งเป็นไตรปิฎกที่เก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว ทั้งนี้ต้องสร้างขึ้นกลางน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้ปลวกหรือมดกัดแทะพระไตรปิฎก ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารไม้ที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังลงรักปิดทอง ต่อมาได้ถูกบูรณะและทาสีด้วยสีแดงทั้งหลังโดยศาลาการเปรียญภายในวัดนี้มีความเก่าแก่และเป็นสถานที่สำคัญของวัด บางจุดของหลังคามีตะใคร่ขึ้นจับ ซึ่งเดิมทีศาลาการเปรียญแห่งนี้เป็นของเจ้าฟ้าพระขวัญ ต่อมาพระเจ้าเสือได้รื้อและสร้างใหม่ถวายแด่พระสังฆราชแตงโมโดยมีบานประตูแกะสลักที่งดงาม