วัดกำแพงแลง

วัดกำแพงแลง เป็นวัดแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองเพชรบุรี จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือเป็นที่ตั้งของปราสาทขอมโบราณ ล้อมรอบด้วยศิลาแลง วัดกำแพงแลง หรือ วัดเทพปราสาทศิลาแลง เดิมทีวัดแห่งนี้เป็นวัดร้างซึ่งต่อมาได้มีชาวจีนอพยพเข้ามาเช่าที่ดินจากกรมศาสนาเพื่อใช้ทำสวน ต่อมาเมื่อได้มีการจัดตั้งเป็นวัดทำให้ผู้อาศัยต้องอพยพออกจากพื้นที่ และได้มีการจัดตั้งพระภิกษุและเจ้าอาวาสดูแลวัดแห่งนี้รวมถึงปราสาทขอมโบราณแห่งนี้ ต่อมากรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนปราสาทให้เป็นโบราณสถานและในปี พ.ศ. 2497 ได้มีการตั้งสำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และได้ตั้งชื่อวัดแห่งนี้ใหม่ว่า วัดเทพปราสาทศิลาแลง

บริเวณของปราสาทวัดกำแพงแลงนั้นมีผังพื้นที่โดยรอบล้อมด้วยกำแพงก่อด้วยอิฐศิลาแลง และด้วยปราสาทหันหน้าด้านทิศตะวันออกโดยตัวปราสาทมีศิลปะแบบเขมร ประกอบด้วยปราสาท 3 องค์ หันหน้าเรียงกันตามทิศ และมีปราสาทองค์ประธานที่มีขนาดใหญ่กว่าและสูงกว่าพื้นที่ของปราสาทประกอบองค์ด้วย โคปุระ หรือซุ้มประตูทางเข้าก่อด้วยศิลาแลง ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของปราสาทประธาน ลักษณะเป็นเรือนธาตุทรงสี่เหลี่ยมจัสตุรัสย่อมุมมีมุขยื่นออกมาจากเรือนธาตุทั้ง 4 ด้านเป็นจตุรมุขลดหลั่นกัน 2 ชั้น, กำแพงศิลาแลง เป็นกำแพงก่อด้วยอิฐศิลาแลงล้อมรอบกลุ่มปราสาทและสระน้ำ มุมทั้ง 4 ด้านของกำแพงมีประตูทางเข้าด้านละ 1 ประตู, สระน้ำ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกลุ่มปราสาท เป็นสระน้ำที่สร้างด้วยกรุศิลาแลง สันนิฐานว่าสมัยก่อนใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา แต่ปัจจุบันสระน้ำถูกถมไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีลวดลายปูนปั้นต่างๆภายในตัววัดที่จัดว่ามีความเก่าแก่มาก